מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 1. האתר peertasi.com (להלן: "האתר"), הינו אתר ברשת האינטרנט, המאפשר לגולש ברשת האינטרנט, המשתמש באתר, לאחר שנרשם לאתר, לרכוש מוצרים שונים, בחנות המקוונת שבאתר וכן כל מוצר ו/או שירות אחר שתציע החברה מעת לעת.
 2. השימוש באתר, בשירותים, בתכנים ובמוצרים שבאתר, כפוף לתנאי השימוש באתר ו/או לתקנון האתר, כפי שיהיו מעת לעת.
 3. לצורך הנוחות, להלן, שימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהפך, הכול לפי ההקשר.
 4. "משתמש" משמעותו גולש באתר.
 5. "החברה" – האתר מופעל על ידי חברת פאר טסי בע"מ.

שירות לקוחות בטלפון – 050-4404020

 ובדוא"ל (מייל): 38merch@peertasi.com.

 1. החברה רשאית לשנות מדיניות זו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר לאחר שינוי כאמור יהווה הסכמה מחודשת לתנאי השימוש באתר, כפי שיהיו מעת לעת.
 2. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי מדיניות אלו.
 3. לצורך ביצוע רכישה באתר נדרשים רישום, תשלום ואת אישור החברה ונדרשים הזנת שם משתמש/כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש וסיסמה, הכפופים למסירת פרטים אישיים (לרבות תא דואר אלקטרוני פעיל) וכן קריאת ואישור תנאי שימוש אלו. תשלום עבור רכישת מוצרים שבאתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף (שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל) שבבעלות המשתמש.
 4. מתן השירות שבאתר הוא אישי למשתמש אשר ביצע את הרישום, והוא אינו ניתן להעברה.
 5. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמא שתקצה לו החברה, לצורך שימוש באתר ו/או לצפייה בתכנים שבאתר, לרבות הפרטים האישיים שהזין לאתר לצורך שימוש באתר וצפייה בתכנים באתר, ומתחייב שלא למסור אותם לכל צד שלישי. המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש של צד שלישי בשם המשתמש והסיסמא ללא הסכמתו, מיד עם היוודע לו על כך. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בפרטים אישיים של משתמש אחר, לרבות הסיסמה, בלי הרשאה.
 6. המשתמש אחראי לכל פעולה ושימוש שייעשו בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו.
 7. המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש בלתי מורשה שנעשה בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו, על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור.
 8. בעת הרשמה לאתר, המשתמש ימסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלו (פעילה בלבד) וימלא/יקבל סיסמא. בעת הצעה לרכישת מוצר/ים באתר ימסור המשתמש את שמו המלא (שם פרטי ושם משפחה), כתובת הדואר האלקטרוני שלו (פעילה בלבד), מספר טלפון נייד (פעיל בלבד), ולצורך ביצוע התשלום, המבוצע באמצעות חברת סליקה, פרטי כרטיס אשראי והפרטים הדרושים לחברת הסליקה, לצורך ביצוע התשלום והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שפורטו באתר, אם וככל ומפורטות. הפרטים שהמשתמש ימסור לחברת הסליקה נמסרים לידיה בלבד, ואינם נשמרים בידי החברה.
 9. ביצוע הרשמה לשירות באתר מהווה אישור לשמירת פרטי המשתמש המוזנים ו/או נמסרים לחברה על ידי המשתמש. ידוע למשתמש והוא מאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע שסיפק המשתמש לחברה, לרבות במידע האישי, על מנת לשלוח למשתמש, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר סלולארי (טלפונית ו/או בהודעות SMS ו/או אחרות), לתיבת הדוא"ל שלו (למייל) מידע, לרבות עדכונים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע אחר, לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שלדעת החברה עשוי לעניין את המשתמש.

לתשומת לב המשתמש ! אתה אינך מחויב להירשם ו/או למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לחברה מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. יובהר כי ללא רישום, לא תוכל לעשות שימוש באתר.

 1. המשתמש מסכים ומאשר קבלת הודעות ומידע שיווקי הכולל הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מהחברה ו/או מטעם מורשים על ידי החברה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, הקיימים ו/אשר יהיו קיימים בעתיד, לרבות כמפורט לעיל, והכל בכפוף לכל דין.
 2. דרכי הפרסום של הודעות תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. בגדר האמור לעיל ולהלן, בהצטרפותו לקבלת שירותי האתר, המשתמש מסכים ומאשר באופן מפורש כי:
  • מידע שהחברה ו/או מי מטעמה יקבלו מאת המשתמש, לרבות פרטיו האישיים של המשתמש ופירוט אודות שימושיו באתר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי המידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה ולהוראות כל דין.
  • החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה, יהיו רשאים להשתמש במידע שהחברה קיבלה מהמשתמש ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות למשתמשים באתר ו/או צדדי ג' המורשים על ידי החברה, וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) למשתמשים באתר בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS, הודעות Push, מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות'  וכד', מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות המשתמשים לאתר, מתן שירותים למשתמשים באתר וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר לאתר.
  • החברה רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע (למעט מספרי כרטיסי אשראי), מעת לעת, לכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן החברה רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. החברה רשאית גם למסור מידע הקשור לשימושים באתר ובתכנים שבאתר על ידי המשתמש לצדדים שלישיים.
  • החברה תעשה שימוש כאמור במידע והמשתמש מאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה.
 4. המשתמש יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע ע"י הודעה בכתב באמצעות דוא"ל (לכתובת 38merch@peertasi.com) למוקד שירות הלקוחות של החברה (ויוודא כי בידיו אישור מסירה של ההודעה). המשתמש יגרע ממאגר המידע תוך 60 ימים ממועד קבלת הודעתו.
 5. המשתמש זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהחברה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות Push וכדומה. המשתמש יפנה בכתב, באמצעות דוא"ל (לכתובת 38merch@peertasi.com) למוקד שירות הלקוחות של החברה (ויוודא כי בידיו אישור מסירה של ההודעה) ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לא להעניק ו/או לבטל ו/או לחסום אפשרות שימוש באתר, לרבות בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:
  • סירוב המשתמש למסירת פרטיו של המשתמש.
  • בעת ההרשמה לאתר, המשתמש מסר פרטים שגויים בזדון.
  • המשתמש מסר את שם המשתמש והססמא שהוקצו לו בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.
  • הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו.
  • אמצעי התשלום שהזין המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש.
  • העדר פירעון תשלום מאת המשתמש לחברה.
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי שהוא.
  • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעשות כן.
 7. ידוע למשתמש, כי במהלך רישומו לאתר לצורך ביצוע רכישה ו/או הזנת פרטיו עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. החברה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, המשתמש מסכים שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.
 8. חל איסור מוחלט למסור לחברה ו/או להזין פרטים בדויים, שקריים, מסולפים וכיוב' או פרטים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות צדדי ג' מכל סוג.
 9. המשתמש מתחייב בזאת למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר. על המשתמש לבדוק היטב את נכונות הפרטים שהזין לאתר, והוא האחראי הבלעדי לנכונותם ולכל נזק שייגרם כתוצאה מטעות שנפלה בהם. לידיעת המשתמש, מתן פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
 10. הפרטים שימסור המשתמש יישמרו במחשבי החברה ו/או מי מטעמה והחברה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש. למרות האמור לעיל, מובהר כי החברה אינה יכול להתחייב כי מערכות האתר ו/או מערכותיה ו/או מערכות מי מטעמה ו/או מערכות כל צד שלישי רלוונטי אחר חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות ובמקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה.
 11. החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר ו/או במחשביה ו/או מחשבי מי מטעמה והנתונים שמסרו לידיה הגולשים/משתמשים במסגרת רישום לאתר ו/או לכל צורך שהוא. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה המשמשות להפעלת האתר ו/או למחשבי החברה ו/או מי מטעמה ושמירת הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, חשיפת מידע, חשיפת נתונים של הגולשים/משתמשים, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר ו/או החברה. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או מי מטעמה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר , ולרבות למאגר הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, או לסייע בפעולות כאמור.

החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

 1. החברה רשאית לעשות שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיז" – "Cookies" (שהם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעול שוטף ותקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמשים שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמשים את הצורך להזין פרטים אישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קוקיז. אם משתמש אינו יודע כיצד למנוע קבל קוקיז, עליו לבדוק זאת בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. המידע בקוקיז מוצפן, והחברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בקוקיז. השירותים באתר עשויים לעשות שימוש אף בקוקיז של צדדים שלישיים, למשל של חברת Google, כדוגמת כאלו המוטמעות תוך שימוש ב Google Analytics, AdSense ו/או Doubleclick וגם שימוש בכלים של חברת Facebook.
 2. החברה רשאית לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש ו/או אודות השימוש של המשתמש באתר, לרבות בתכנים שבאתר, ללא קבלת אישור המשתמש וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש, לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות החברה ו/או מי במקומה ו/או מטעמה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או זכויות בעל זכויות בתכנים שבאתר ו/או נציגי בעל זכויות כאמור ו/או לצורך אכיפת תנאי השימוש.
 3. החברה תהיה רשאית להעביר לכל חברת אשראי הרלוונטית לכל משתמש, מעת לעת, את רשימת המשתמשים בתשלום באתר שהם לקוחות של אותו חברת אשראי.
 4. החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא יהיו שגיאות ו/או תקלות טכניות בפרטים, בנתונים ובמידע שבאתר ובתפעול האתר והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מכיתוב שגוי, תקלות במערכות האתר ו/או המערכות המשמשות לתפעולם, ו/או מכל תקלה הנובעת מכוח עליון. למשתמש לא תהיה כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בכל האמור לעיל.
 5. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לסרב לאפשר למשתמש להירשם לאתר, לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, כולם או חלקם, להגביל את הגישה, למנוע ו/או להשהות גישה, להתנות גישה בתנאים, והכול באופן כללי ו/או חלקי ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' שהוא בעניין זה.
 6. כל שימוש באתר, לרבות בשירותים ובמוצרים שבאתר, בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה ו/או כל צד ג' רלוונטי, לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתנאי שימוש אלו ו/או בדין כלפי המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.
 7. החברה עשויה לספק, במסגרת האתר, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים שהם. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לחברה שום אחריות בהתייחס לזמינות הקישורים, לתכנים ולתוכן הקישורים, לתוצאת השימוש בהם או להסתמכות המשתמש עליהם. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר ו אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בשום אחריות בקשר לכך ו/או בקשר לתוכן האתר אליו מפנה הקישור.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, התכנים, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתם, לרבות על ידי הוספה, גריעה, הפסקה, הגבלה, שינוי מבנה האתר, מראה האתר ו/או חלקים ממנו היקף, זמינות המידע, השירותים והתכנים המוצעים וכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו, לרבות סגירת האתר , מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין ביצוע האמור לעיל ו/או חלק ממנו.
 9. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתמש, הקשור במישרין או בעקיפין עם השימוש באתר ובתכני האתר לרבות משימוש במידע שניתן במסגרתו ו/או כל חלק ממנו ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת. למשתמש אחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכות בהן הוא משתמש, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות לכך.