תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

  1. לצורך הנוחות, בתנאים אלו להלן, שימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בתנאים זה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהפך, הכול לפי ההקשר.
  2. האתר פאר טסי (להלן: "האתר"), הינו אתר ברשת האינטרנט, המאפשר לגולש ברשת האינטרנט, המשתמש באתר, לאחר שנרשם לאתר, לרכוש מוצרים שונים, בחנות המקוונת שבאתר וכן כל מוצר ו/או שירות אחר שתציע החברה מעת לעת.
  3. השימוש באתר, בשירותים, בתכנים ובמוצרים שבאתר, כפוף לתנאי השימוש שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת.
  4. "משתמש" משמעותו גולש באתר.
  5. "החברה" – האתר מופעל על ידי חברת פאר טסי בע"מ.

שירות לקוחות בטלפון – 050-4404020

ובדוא"ל (מייל): 38merch@Peertasi.com.

  1. שימוש באתר מחייב את קריאת ואישור תנאי שימוש אלו, בלחיצה על לחצן "אני מסכים לתנאי השימוש האתר". כל שימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים שבאתר, שאינו מותר במפורש למשתמש על פי תנאים אלו, אסור. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, בשירותים, במוצרים שבאתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.
  2. השימוש באתר כפוף לתקנון/תנאי שימוש שלהלן ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, נא הימנע משימוש באתר. מאחר ששימוש באתר מהווה הסכמה בלתי חוזרת, שלמה ומלאה לתנאי שימוש אלו, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.
  3. רכישת מוצרים באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, נא הימנע מרכישת מוצרים באתר. מאחר שרכישת מוצרים באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לקרוא את תנאי תקנון זה בקפידה.
  4. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש שלעיל ולהלן חלה בכל עת על המשתמש בלבד. לתשומת לבכם, חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש ולחזור ולעשות כן מעת לעת, הואיל השימוש באתר מעיד על הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאים כאמור.
  5. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר לאחר שינוי כאמור יהווה הסכמה מחודשת לתנאי השימוש באתר, כפי שיהיו מעת לעת.
  6. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תנאי שימוש אלו, אלא אם כן החברה ציינה באופן מפורש בתנאי השימוש ו/או בפרסום אחר שהוראותיו גוברות על הוראות תנאי שימוש אלו.
  7. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים, זכאי להשתמש בשירות בתשלום שבאתר. החברה תהיה רשאית לדחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשה לשימוש באתר ו/או בשירות, ללא צורך לנמק את סירובה.

אדם אשר גילו אינו עולה על 18 (להלן בסעיף זה: "ילד") נדרש ליידע את הוריו ו/או את הממונים החוקיים עליו (להלן בסעיף זה: "הורים") אודות הוראות תקנון זה, וכן לקבל את אישורם המפורש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. מובהר ומודגש כי על ההורים חלה אחריות לידע את ילדיהם, המעוניינים לעשות שימוש בשירות ו/או שהצטרפו, באישור הוריהם, לשימוש בתשלום בשירות, לרבות בהתייחס לשימוש באתר, אודות תנאי תקנון זה וכן האחריות לפקח על פעילות ילדיהם בקשר עם כל שימוש באתר, על מנת שהילדים יפעלו בהתאם להוראות תקנון זה. לתשומת לבכם – כל שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או הוריהם לאמור בסעיף זה ובתקנון זה.

  1. לצורך ביצוע רכישה באתר נדרשים רישום, תשלום ואת אישור החברה ונדרשים הזנת שם משתמש/כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש וסיסמה, הכפופים למסירת פרטים אישיים (לרבות תא דואר אלקטרוני פעיל) וכן קריאת ואישור תנאי שימוש אלו. תשלום עבור רכישת מוצרים שבאתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף (שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל) שבבעלות המשתמש.
  2. מתן השירות שבאתר הוא אישי למשתמש אשר ביצע את הרישום, והוא אינו ניתן להעברה.
  3. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמא שתקצה לו החברה, לצורך שימוש באתר ו/או לצפייה בתכנים שבאתר, לרבות הפרטים האישיים שהזין לאתר לצורך שימוש באתר וצפייה בתכנים באתר, ומתחייב שלא למסור אותם לכל צד שלישי. המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש של צד שלישי בשם המשתמש והסיסמא ללא הסכמתו, מיד עם היוודע לו על כך. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בפרטים אישיים של משתמש אחר, לרבות הסיסמה, בלי הרשאה.
  4. המשתמש אחראי לכל פעולה ושימוש שייעשו בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו.
  5. המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש בלתי מורשה שנעשה בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו, על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור.
  6. מחיר המוצר לפיו יחויב המשתמש, הוא המחיר המצוין באתר במועד רכישת המוצר על ידי המשתמש. המחירים כוללים מע"מ. למחיר המוצר תוסף עלות המשלוח, בהתאם למחירון חברת המשלוחים, שיוצג למשתמש בעת ביצוע הרכישה ומילוי פרטיו, לרבות הכתובת למסירת המוצר. מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים באתר, לפי שיקול דעתה, ללא מתן הודעה מראש.
  7. אישור התשלום על ידי חברת כרטיסי האשראי, אשר באמצעותה המשתמש התחייב לבצע את התשלום באתר מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעת המשתמש לרכישת מוצר/ים באתר.
  8. בעת הרשמה לאתר, המשתמש ימסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלו (פעילה בלבד) וימלא/יקבל סיסמא. בעת הצעה לרכישת מוצר/ים באתר ימסור המשתמש את שמו המלא (שם פרטי ושם משפחה), כתובת הדואר האלקטרוני שלו (פעילה בלבד), מספר טלפון נייד (פעיל בלבד), ולצורך ביצוע התשלום, המבוצע באמצעות חברת סליקה, פרטי כרטיס אשראי והפרטים הדרושים לחברת הסליקה, לצורך ביצוע התשלום והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שפורטו באתר, אם וככל ומפורטות. הפרטים שהמשתמש ימסור לחברת הסליקה נמסרים לידיה בלבד, ואינם נשמרים בידי החברה.
  9. ידוע למשתמש והוא מסכים ומאשר כי חשבונית חיוב השירות תישלח אליו באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) בלבד, לכתובת כתובת הדואר האלקטרוני שלו אשר מסר בעת רישומו לשירות ולחברת הסליקה.
  10. תשלום עבור משלוח מוצר/ים למשתמש יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, בד בבד עם התשלום עבור המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
  11. לאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי יועבר המוצר לחברת משלוחים לצורך אספקת המוצר למשתמש, בכפוף להימצאות המוצר/ים במלאי. זמן אספקת מוצר/ים הוא כ- 7 ימי עבודה מיום אישור התשלום על בידי חברת האשראי. במניין הימים לא יבואו ימי שישי, שבת וחג.  
  12. המוצר יימסר למשתמש בכתובת אותה מסר לחברה ומילא בעת ביצוע הרכישה באתר.
  13. משלוח מוצר/ים למשתמש כפוף למדיניות חברת המשלוחים. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת מוצר/ים בכלל, ולאיחור הנובע מכוח עליון ו/או הנגרם כתוצאה מסיכול בפרט. במקרה של איחור באספקת מוצר/ים, במסגרתו המוצר/ים לא נמסר/ו למשתמש/ים מטעמים שאינם קשורים למשתמש (כדוגמת מסירת פרטים לא נכונים, המשתמש לא נכח כדי לקבל את המוצר לידיו מאת חברת השליחויות), המשתמש רשאי לבטל את רכישת המוצר/ים ולקבל החזר תשלום, לרבות החזר עלות המשלוח. זאת, רק במקרה בו המוצר לא נמסר כבר לידי המשתמש. מובהר ומודגש עם זאת, אי-עמידה במועד אספקת המוצר לידי המשתמש לא תקנה למשתמש שום זכות לקבלת פיצוי שהוא.
  14. החברה רשאית לבטל רכישה של מוצר, אם לאחר ביצוע רכישת מוצר, יתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, תוך השבת התשלום שהמשתמש שילם לחברה לידי המשתמש. החברה רשאית, לחילופין, להציע למשתמש מוצר חלופי ו/או אחר, שווה ערך למוצר שהוזמן. ככל שהמשתמש בחר שלא לקבל את המוצר החלופי/אחר, תבוטל הרכישה והתשלום שהמשתמש שילם לחברה יוחזר לידיו.
  15. החברה רשאית לא לבצע משלוח של מוצר/י לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מרוחקים, בהתאם למדיניות חברת המשלוחים, או למסור את המוצר/ים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר חברת השליחויות תתאם עם המשתמש מראש.
  16. החברה רשאית, בעת תיאום מסירת המוצר/ים למשתמש שרכש אותם, לדרוש את נוכחות המשתמש שביצע את ההזמנה במקום ובמועד האספקה, ולדרוש הצגת תעודת זהות ו/או חתימת המשתמש על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.
  17. האתר מציג מידע אודות המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואת מחיר המוצר. מחיר המוצר המוצג באתר אינו כולל עלות משלוח.
  18. התמונות ומגוון הצבעים המופיעים באתר בהתייחס לכל מוצר, הם להמחשה בלבד. יכול שהתיאורים, המידע, והצבעים, אודות המוצרים באתר לא יהיו עדכניים ונטולי שגיאות.
  19. נתוני כל מוצר שמפורטים באתר, כוללים מידע חלקי וכללי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיו ו/או הרכבו של כל מוצר. המידע המוצג הינו המידע כפי שנמסר לחברה על ידי יצרני ו/או יבואני המוצרים והוא באחריותם הבלעדית. החברה אינה אחראית לתוכנם, היקפם ונכונותם של נתונים אלו והסתמכות על המידע שבאתר היא באחריות המשתמש בלבד. אין לראות במידע שבאתר כהמלצה לרכישת מוצר כלשהו, או הצהרה לגבי טיבו ו/או יעילותו ו/או תכונותיו ו/או התאמתו למשתמש. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או בגין שימוש במוצרים אשר נמכרים באתר.
  20. החברה רשאית לבטל רכישה של מוצר, במקרה בו תימצא טעות בתיאור מוצר ו/או שרות שבאתר, במחירו, בתנאי תשלום, בתמונת מוצר או בכל מידע אחר.
  21. אחריות החברה לכל מוצר מוגבלת לגובה עלות המוצר למשתמש בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן של כל מוצר בהתאם לדין.
  22. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובמוצרים שהוא רוכש באתר לצורך שימושו האישי והפרטי בלבד, שאינם שימוש מסחרי. רכישת מוצרים באתר לצורך מכירה סיטונאית ו/או אחרת אסורה. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.
  23. ההחלטה בדבר המוצרים הדגמים, הסוגים והכמויות שיוצעו באתר היא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית בכל עת להפסיק את הפעילות, המכירה, והשימוש באתר וזאת ללא הודעה מוקדמת, כאשר כל הזמנה שנעשתה עד למועד זה תסופק למשתמש שרכש מוצר עד למועד האמור.
  24. משתמש רשאי לבטל רכישת מוצר/ים תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת מוצר/ים, וזאת לפי מדיניות משלוחים, החלפות והחזרות (לחצו להצגה).
  1. החברה תחליף מוצר פגום ו/או תחזיר את התמורה שהמשתמש שילם עבור מוצר פגום אשר נמסר למשתמש, בכפוף לקיום כל התנאים שלהלן:
    • המשתמש הודיע לחברה כי המוצר פגום בטלפון שירות הלקוחות שמספרו

      050-4404020

       או בדוא"ל (מייל) לכתובת 38merch@Peertasi.com למוקד שירות הלקוחות של החברה (המשתמש יוודא כי בידיו אישור מסירה של ההודעה), תוך פירוט שם מלא, כתובת הדוא"ל (מייל) עמה נרשם המשתמש באתר, ומספר הטלפון הנייד שלו

    • ככל שהמשתמש מעוניין בהחלפת המוצר – החברה תאסוף את המוצר באמצעות שליח, אשר ימסור למשתמש מוצר חלופי ובלבד שהמוצר הוחזר לחברה באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום והמוצר נבדק על ידי החברה ונמצא פגום.

ככל שהחברה מצאה כי המוצר אינו פגום, המשתמש יחוייב בתשלום עבור המוצר החליפי שנמסר לו.

  • ככל שהמשתמש מעוניין בהחזר כספי – המשתמש החזיר את המוצר לחברה תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום שנמסר לידיו, בדואר רשום, כשהמוצר ארוז בקפידה, לכתובת החברה: פאר טסי בע"מ, רח' הגלעד 1, פרדס חנה מיקוד 3712589, המוצר הוחזר לחברה באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום, המוצר נבדק על ידי החברה ונמצא פגום.

ככל שהחברה מצאה כי המוצר אינו פגום, לא יבוצע החזר כספי.

  • המשתמש יצרף למוצר המוחזר את שמו ופרטיו המלאים, לרבות כתובת ומס' טלפון והוא מתיר לחברה למסור את פרטיו ליצרן ו/או ליבואן של המוצר.

החברה רשאית להחזיר לידי המשתמש את התמורה שהמשתמש שילם לידיה עבור המוצר, גם אם המשתמש ביקש להחליפו באחר, בהתאם לשיקול דעת החברה.

  1. ביצוע הרשמה לשירות באתר מהווה אישור לשמירת פרטי המשתמש המוזנים ו/או נמסרים לחברה על ידי המשתמש. ידוע למשתמש והוא מאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע שסיפק המשתמש לחברה, לרבות במידע האישי, על מנת לשלוח למשתמש, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר סלולארי (טלפונית ו/או בהודעות SMS ו/או אחרות), לתיבת הדוא"ל שלו (למייל) מידע, לרבות עדכונים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע אחר, לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שלדעת החברה עשוי לעניין את המשתמש.

לתשומת לב המשתמש ! אתה אינך מחויב להירשם ו/או למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לחברה מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. יובהר כי ללא רישום, לא תוכל לעשות שימוש באתר.

  1. המשתמש מסכים ומאשר קבלת הודעות ומידע שיווקי הכולל הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מהחברה ו/או מטעם מורשים על ידי החברה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, הקיימים ו/אשר יהיו קיימים בעתיד, לרבות כמפורט לעיל, והכל בכפוף לכל דין.
  2. דרכי הפרסום של הודעות תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. בגדר האמור לעיל ולהלן, בהצטרפותו לקבלת שירותי האתר, המשתמש מסכים ומאשר באופן מפורש כי:
    • מידע שהחברה ו/או מי מטעמה יקבלו מאת המשתמש, לרבות פרטיו האישיים של המשתמש ופירוט אודות שימושיו באתר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי המידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה ולהוראות כל דין.
    • החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה, יהיו רשאים להשתמש במידע שהחברה קיבלה מהמשתמש ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המורשה על ידה בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות למשתמשים באתר ו/או צדדי ג' המורשים על ידי החברה, וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) למשתמשים באתר בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS, הודעות Push, מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות'  וכד', מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות המשתמשים לאתר, מתן שירותים למשתמשים באתר וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר לאתר.
    • החברה רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע (למעט מספרי כרטיסי אשראי), מעת לעת, לכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן החברה רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. החברה רשאית גם למסור מידע הקשור לשימושים באתר ובתכנים שבאתר על ידי המשתמש לצדדים שלישיים.
    • החברה תעשה שימוש כאמור במידע והמשתמש מאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה.
  4. המשתמש יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע ע"י הודעה בכתב באמצעות דוא"ל (לכתובת 38merch@Peertasi.com) למוקד שירות הלקוחות של החברה (ויוודא כי בידיו אישור מסירה של ההודעה). המשתמש יגרע ממאגר המידע תוך 60 ימים ממועד קבלת הודעתו.
  5. המשתמש זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהחברה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות Push וכדומה. המשתמש יפנה בכתב, באמצעות דוא"ל (לכתובת 38merch@Peertasi.com) למוקד שירות הלקוחות של החברה (ויוודא כי בידיו אישור מסירה של ההודעה) ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.
  6. מתן השירות שבאתר ואפשרות רכישת מוצרים שבאתר הם בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב שמשמשות ו/או ישמשו את החברה ו/או כל צד ג' רלוונטי. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני צפייה בתכנים, תפעל החברה לטיפול בהן ולא יהיו למשתמשים טענות או דרישות או תביעות נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בשל העדר אפשרות לרכוש מוצר/ים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לא להעניק ו/או לבטל ו/או לחסום אפשרות שימוש באתר, לרבות בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:
    • סירוב המשתמש למסירת פרטיו של המשתמש.
    • בעת ההרשמה לאתר, המשתמש מסר פרטים שגויים בזדון.
    • המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לו בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.
    • הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו.
    • אמצעי התשלום שהזין המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש.
    • העדר פירעון תשלום מאת המשתמש לחברה.
    • המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי שהוא.
    • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעשות כן.
  8. ידוע למשתמש, כי במהלך רישומו לאתר לצורך ביצוע רכישה ו/או הזנת פרטיו עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. החברה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, המשתמש מסכים שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.
  9. חל איסור מוחלט למסור לחברה ו/או להזין פרטים בדויים, שקריים, מסולפים וכיוב' או פרטים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות צדדי ג' מכל סוג.
  10. המשתמש מתחייב בזאת למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר. על המשתמש לבדוק היטב את נכונות הפרטים שהזין לאתר, והוא האחראי הבלעדי לנכונותם ולכל נזק שייגרם כתוצאה מטעות שנפלה בהם. לידיעת המשתמש, מתן פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
  11. הפרטים שימסור המשתמש יישמרו במחשבי החברה ו/או מי מטעמה והחברה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש. למרות האמור לעיל, מובהר כי החברה אינה יכול להתחייב כי מערכות האתר ו/או מערכותיה ו/או מערכות מי מטעמה ו/או מערכות כל צד שלישי רלוונטי אחר חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות ובמקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה.
  12. החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר ו/או במחשביה ו/או מחשבי מי מטעמה והנתונים שמסרו לידיה הגולשים/משתמשים במסגרת רישום לאתר ו/או לכל צורך שהוא. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה המשמשות להפעלת האתר ו/או למחשבי החברה ו/או מי מטעמה ושמירת הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, חשיפת מידע, חשיפת נתונים של הגולשים/משתמשים, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר ו/או החברה. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או מי מטעמה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר , ולרבות למאגר הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, או לסייע בפעולות כאמור.

החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

  1. החברה רשאית לעשות שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיז" – "Cookies" (שהם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעול שוטף ותקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמשים שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמשים את הצורך להזין פרטים אישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קוקיז. אם משתמש אינו יודע כיצד למנוע קבל קוקיז, עליו לבדוק זאת בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. המידע בקוקיז מוצפן, והחברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בקוקיז. השירותים באתר עשויים לעשות שימוש אף בקוקיז של צדדים שלישיים, למשל של חברת Google, כדוגמת כאלו המוטמעות תוך שימוש ב Google Analytics, AdSense ו/או Doubleclick וגם שימוש בכלים של חברת Facebook.
  2. החברה רשאית לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש ו/או אודות השימוש של המשתמש באתר, לרבות בתכנים שבאתר, ללא קבלת אישור המשתמש וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש, לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות החברה ו/או מי במקומה ו/או מטעמה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או זכויות בעל זכויות בתכנים שבאתר ו/או נציגי בעל זכויות כאמור ו/או לצורך אכיפת תנאי השימוש.
  3. החברה תהיה רשאית להעביר לכל חברת אשראי הרלוונטית לכל משתמש, מעת לעת, את רשימת המשתמשים בתשלום באתר שהם לקוחות של אותו חברת אשראי.
  4. האתר, לרבות כל המידע, התכנים והמוצרים שבאתר לרבות סימנים, סימנים מסחריים, צלמיות, טקסט, תמונות, איורים, גרפיקה, צליל, הקלטה, יישומי תוכנה וכיוב', הם רכושה של החברה ו/או הוצבו באתר ו/או באפליקציה באישור ו/או רישיון מאת צדדים שלישים. תכני האתר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני וכל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים, בהתאמה. כל שימוש בתכנים, ללא קבלת הרשאה מאת בעלי הזכויות, מראש ובכתב, מנוגד לדין ואסור.
  5. למען מנוע ספק, מובהר ומודגש כי המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להוריד (Download) לשעתק, לשכפל, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור יצירות נגזרות, להעביר ו/או למכור ו/או להשכיר את התכנים ו/או המוצרים ו/או סמלים, סימני מסחר, סימנים מזהים של בעלי זכויות וכיוב', באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא. למשתמש אסור להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, והוא אינו רשאי להציג תכנים מהאתר, לרבות תוך מסגור(Frame) .
  6. החברה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע על כך מיידית בכתב את החברה. צעדים שיינקטו על ידי החברה, אם וככל שינקטו, בהסתמך על מידע שתעביר, לא יהוו הכרה בזכות ו/או בטענה ו/או הוכחה להפרת זכות שהיא.
  7. החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא יהיו שגיאות ו/או תקלות טכניות בפרטים, בנתונים ובמידע שבאתר ובתפעול האתר והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מכיתוב שגוי, תקלות במערכות האתר ו/או המערכות המשמשות לתפעולם, ו/או מכל תקלה הנובעת מכוח עליון. למשתמש לא תהיה כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בכל האמור לעיל.
  8. יתכנו שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים שונים בפעילות האתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.
  9. בשימוש באתר ובשימוש באפליקציה באמצעות מפעיל סלולארי, יבוצע חיוב עבור העברת נתונים על ידי המפעיל הסלולארי של המשתמש בהתאם לתעריפים הקבועים בינו לבין המפעיל הסלולארי. החברה ממליצה למשתמש להצטייד בחבילת גלישה מתאימה אצל המפעיל הסלולארי שלו. גלישה ב – WIFI לכלל המשתמשים כפופה לתעריפים הקבועים בין כל משתמש לבין ספקי שירות ה- WIFI.
  10. מובהר בזאת, כי יתכנו שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים שונים בשימוש באתר ו/או ברכישת מוצר/ים באתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל העובדה שהשימוש באתר מבוצע באמצעות מכשיר קצה שבידי המשתמש באמצעות רשת האינטרנט (לרבות באמצעות WIFI) או רשת סלולארית, המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.
  11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לסרב לאפשר למשתמש להירשם לאתר, לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, כולם או חלקם, להגביל את הגישה, למנוע ו/או להשהות גישה, להתנות גישה בתנאים, והכול באופן כללי ו/או חלקי ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' שהוא בעניין זה.
  12. כל שימוש באתר, לרבות בשירותים ובמוצרים שבאתר, בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה ו/או כל צד ג' רלוונטי, לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתנאי שימוש אלו ו/או בדין כלפי המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.
  13. החברה עשויה לספק, במסגרת האתר, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים שהם. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לחברה שום אחריות בהתייחס לזמינות הקישורים, לתכנים ולתוכן הקישורים, לתוצאת השימוש בהם או להסתמכות המשתמש עליהם. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר ו אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בשום אחריות בקשר לכך ו/או בקשר לתוכן האתר אליו מפנה הקישור.
  14. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לכלול באתר תכנים מסחריים ואחרים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש.
  15. כל חומר פרסומי שמצוי באתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל את רשות החברה לפרסום. החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי שמופיע באתר ו ואין לראות בפרסומו באתר משום עידוד ו/או המלצה של החברה לרכישת כל מוצר ו/או שירות שנכלל בפרסום.
  16. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לערוך שינויים במבנה ו/או חוזי ו/או אפשרויות האתר ובתכנים, במידע (לרבות הטבות ו/או מבצעים ו/או הנחות), במוצרים ובשירותים שבאתר ו/או להסיר מהאתר מידע ו/או תוכן ו/או מוצר ואו שירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' בעניין.
  17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, התכנים, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתם, לרבות על ידי הוספה, גריעה, הפסקה, הגבלה, שינוי מבנה האתר, מראה האתר ו/או חלקים ממנו היקף, זמינות המידע, השירותים והתכנים המוצעים וכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו, לרבות סגירת האתר , מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין ביצוע האמור לעיל ו/או חלק ממנו.
  18. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתמש, הקשור במישרין או בעקיפין עם השימוש באתר ובתכני האתר לרבות משימוש במידע שניתן במסגרתו ו/או כל חלק ממנו ו/או כתוצאה מהסתמכות עליו, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת. למשתמש אחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכות בהן הוא משתמש, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות לכך.
  19. בהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים באתר, המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות בהתייחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על כל תוכן ו/או מידע שבאתר.
  20. החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל הפועלים מטעמה ו/או עבורה ו/או כל צד שלישי הקשור באתר, אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור המשתמש, לכל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר, לרבות במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים שבאתר, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של המשתמש על האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים שבאתר. אין לבצע שום עסקה ו/או ליטול שום התחייבות ו/או להציג כל מצג ו/או או לקבל כל החלטה בהסתמך על האתר ותוכנו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.
  21. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנים לחברה על פי הוראות תנאים אלו מוקנים בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה בעלי מניותיה וכל הפועלים מטעמה /או עבורה וכן כל גורם אחר הקשור באספקת התכנים ו/או המוצרים לאתר, כפי שאלו יהיו מעת לעת.
  22. ככל והוראה מהוראות תנאים אלו תוכר ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בישראל כבלתי חוקית או בלתי אכיפה, ימשיכו יתר הוראות התנאים להיות בתוקף מלא ויראו את ההוראה האמורה כמוחלפת בהוראה חוקית ואכיפה שתוכנה הוא הקרוב ביותר האפשרי לנוסח ההוראה המוחלפת.
  23. הדין החל על השימוש באתר וכל הנובע וקשור בה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתנאי השימוש, לאתר ולכל הקשור בו ובתכניו, היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
  24. כל זכות שלא הוקנתה במפורש בתנאים אלו למשתמש, שמורה לחברה. כל השתהות של החברה בקיום זכות העומדת לזכותה על פי דין או על פי האמור לעיל ולהלן, או הימנעות של החברה מעמידה על זכות כאמור, לא יחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה.
  25. לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת או גריעה מתנאים אלו או לפיהם, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי החברה.
  26. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והדין בעניין והסתמכות החברה על תנאי שימוש אלו.
  27. החברה רשאים להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תנאים אלו לצד שלישי, ולמשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
  28. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה על פי כל דין, המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באתר ובאספקת השירותים והתכנים, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו זה ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שלישי, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש.